FEG & Gate.io AMA — English/Vietnamese 16/09/22

FEG (Feed Every Gorilla)
15 min readSep 16, 2022

Please see below the transcription from the recent FEG & Gate.io collaborative AMA. Lots of questions asked and some exciting answers around the immediate short term and future visions for the FEG project.

AMA Introduction

Okay ! AMA with FEG Token starting now!🎉
Bắt đầu AMA với FEG Token.

Today our guest is: RTRcrypto
Khách mời hôm nay là @RTRcrypto

Hi @RTRcrypto ! Nice to meet you~Welcome to Gate.io Vietnam 👏👏

Can you briefly introduce yourself?
Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân không?

RTRcrypto,
Nice to meet you!
Thank you for the warm welcome!

I am RTRcrypto, Global Project Manager for FEED EVERY GORILLA (FEG) Token

FEGtoken has been live since January 2021 on the ETH blockchain and Feb 2021 on the BSC chain.

Previously we had been running FEGtoken as a governance token for a decentralized exchange that we ran, however we are currently pivoting to a Peer-2-Peer Limit Order trading platform, Launchpad (create new tokens), and Aggregator/router platform ecosystem that will all revolve around the new “FEG” token that will launch off of our SmartDeFi Technology

Tôi là RTRcrypto, Giám đốc dự án toàn cầu cho FEED EVERY GORILLA (FEG) Token

FEGtoken đã hoạt động từ tháng 1 năm 2021 trên blockchain ETH và tháng 2 năm 2021 trên chuỗi BSC.

Trước đây, chúng tôi đã chạy FEGtoken như một mã thông báo quản trị cho một sàn giao dịch phi tập trung mà chúng tôi điều hành, tuy nhiên chúng tôi hiện đang chuyển sang nền tảng giao dịch Lệnh giới hạn ngang hàng, Launchpad (tạo mã thông báo mới) và hệ sinh thái nền tảng Aggregator/router platform , tất cả đều xoay quanh mã thông báo “FEG” mới sẽ khởi chạy trên Công nghệ SmartDeFi của chúng tôi

Tất cả những điều đó chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn ở đây hôm nay

Now, We start AMA part 1

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần 1 của AMA

Q1) Why are we changing tokenomics and what’s our goal with the taxes?Tại sao chúng tôi thay đổi tokenomic và mục tiêu của chúng tôi với các loại thuế là gì?

RTRcrypto,

When FEG Token was initially launched there were no integrated fees for growth such as Marketing & Development.

When we migrate FEG token and place it on our SmartDeFi technology, we are incorporating taxes to help grow the project in a way we found ourselves limited with in the past.

We are very excited to see where this can take us!

Bell|Gate.io,

Khi FEG ban đầu được ra mắt, không có phí tích hợp cho sự tăng trưởng, chẳng hạn như Marketing & Development.

Khi chúng tôi di chuyển mã thông báo FEG và đặt nó trên công nghệ SmartDeFi của mình, chúng tôi đang kết hợp thuế để giúp phát triển dự án khi mà trước đó trong quá khứ chúng tôi thấy mình đang bị hạn chế.

Chúng tôi rất vui mừng để xem điều này có thể đưa chúng tôi đến đâu!

Q2) So, what will future utility of FEG tokens be? Can you show more information to community ?
Vậy không biết tiện ích tương lai của mã thông báo FEG là gì? Bạn có thể nói rõ cho cộng đồng được biết không?

RTRcrypto,

Once FEGtoken is Migrated, it will be the Governance of the entirely new ecosystem currently developed and undergoing testing!

As the Governance token of the ecosystem, its holders will have the ability to stake the token and earn passively from multiple locations:

✅2% total volume is rewarded to stakers

✅Peer-2-Peer trading platform “From The Wallet” or “FTW” will have per-transaction fees or a subscription model fee that will be used for Marketing, Development, and staking rewards

Note: FTW will launch initially on ETH and BSC but we plan on expanding this technology to more EVM blockchains over time, fees of which will also be used to feed stakers of both FEGeth and FEGbsc.

✅The SmartDeFi launchpad technology that will bring the creation of new cryptocurrency tokens to projects with a wide range of versatility has a small integrated fee on buys and sells for all projects which will also be used in part to reward Stakers.

Note: SmartDeFi will launch initially on ETH and BSC but we plan on expanding this technology to more EVM blockchains over time, fees of which will also be used to feed stakers of both FEGeth and FEGbsc.

Sau khi FEGtoken được di chuyển, nó sẽ là Quản trị của hệ sinh thái hoàn toàn mới hiện đang được phát triển và đang trong quá trình thử nghiệm!

Là mã thông báo Quản trị của hệ sinh thái, chủ sở hữu sẽ có khả năng stake mã thông báo và kiếm tiền thụ động từ nhiều vị trí:

✅2% tổng khối lượng được thưởng cho stakers

✅ Nền tảng giao dịch Peer-2-Peer “From The Wallet” hoặc “FTW” sẽ có phí cho mỗi giao dịch hoặc phí mô hình đăng ký sẽ được sử dụng cho phần thưởng Marketing, Development và staking

Lưu ý: FTW sẽ ra mắt ban đầu trên ETH và BSC nhưng chúng tôi có kế hoạch mở rộng công nghệ này sang nhiều blockchain EVM hơn theo thời gian, phí của chúng cũng sẽ được sử dụng để cung cấp cho các stakers của cả FEGeth và FEGbsc.

✅Công nghệ SmartDeFi sẽ mang lại việc tạo ra các mã thông báo tiền điện tử mới cho các dự án với nhiều tính linh hoạt có một khoản phí tích hợp nhỏ khi mua và bán cho tất cả các dự án cũng sẽ được sử dụng một phần để thưởng cho Stakers.

Lưu ý: SmartDeFi sẽ ra mắt trên ETH và BSC nhưng chúng tôi có kế hoạch mở rộng công nghệ này sang nhiều blockchain EVM hơn theo thời gian, phí của chúng cũng sẽ được sử dụng để cung cấp cho các stakers của cả FEGeth và FEGbsc.

Bell|Gate.io,

Q3) What will be unique about FTW vs other platforms? @RTRcrypto
Không biết điều gì sẽ là duy nhất về FTW so với các nền tảng khác?

RTRcrypto,

“From The Wallet” or “FTW” is a Limit-Order trading platform that allows the user to trade directly from their wallet to another users and vice versa.

This platform is FULLY Decentralized as the user maintains possession of their Cryptocurrency or NFT throughout the entire process!

This is the apex of P2P (peer-to-peer) trading in the Cryptocurrency and NFT space, trading in an absolute secure way without giving control over your assets to another.

Bell|Gate.io,

“From The Walle” hoặc “FTW” là một nền tảng giao dịch theo Lệnh giới hạn cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ ví của họ với người dùng khác và ngược lại.

Nền tảng này được phân cấp HOÀN TOÀN khi người dùng duy trì quyền sở hữu Tiền điện tử hoặc NFT của họ trong toàn bộ quá trình!

Đây là đỉnh cao của giao dịch P2P (ngang hàng) trong Tiền điện tử và NFT, giao dịch theo cách an toàn tuyệt đối mà không cần trao quyền kiểm soát tài sản của bạn cho người khác.

Q4) So, Are audits an important aspect of your business model?
Vậy kiểm toán có phải là một khía cạnh quan trọng trong mô hình kinh doanh của bạn không?

RTRcrypto,

All of the Smart Contracts to be used in the newly developed ecosystem will be fully audited by 3rd party auditing services. Security is of the utmost importance to the team and community.

Currently multiple lines of communication have been made with auditing services, the discussions include Non-Disclosure Agreements to protect the intellectual property we’ve developed as a project as well as potential cost (no final costs have been given as the auditing services need the contracts prior to giving a quote, they need this because they base the price off of the length & complexity of the code).

Once the contracts are done undergoing internal testing/improvement, NDA’s can be signed, and the contracts given to the companies for quotes.

Tất cả các Hợp đồng thông minh sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái mới được phát triển sẽ được kiểm toán đầy đủ bởi các dịch vụ kiểm toán của bên thứ 3. Bảo mật là điều quan trọng hàng đầu đối với nhóm và cộng đồng.

Hiện tại chúng tôi đã trao đổi với bộ phận kiểm toán nhiều lần, nội dung thảo luận bao gồm Thỏa thuận bảo mật để bảo vệ tài sản trí tuệ mà chúng tôi đã phát triển như một dự án cũng như chi phí tiềm ẩn (chi phí cuối cùng không được đưa ra vì dịch vụ kiểm toán nằm trong Hợp đồng được yêu cầu trước khi báo giá , họ cần điều này vì giá của họ dựa trên độ dài và độ phức tạp của mã).

Sau khi các hợp đồng được thực hiện trong quá trình kiểm tra / cải tiến nội bộ, NDA có thể được ký kết và các hợp đồng được giao cho các công ty để báo giá.

Q5. Explain the improvements of the new SmartDeFi ecosystem.
Bạn có thể giải thích những cải tiến của hệ sinh thái SmartDeFi mới không?

✅SmartDeFi 2.0 tokens will be tradeable on any Centralized Exchange (CEX) or Decentralized Exchange (DEX) and can be paired against ANY TOKEN on the market (e.g., ETH, BNB, WBTC, USDC, USDt, BUSD, etc.)

🎉SmartDeFi 2.0 launchpad you will be able to:🎉

✅Choose whether the token is Reflective (RFI) or non-reflective (sending tokens passively to holders wallets with buy/sells/transfers)!

✅Mint (create) the token!

✅Host an internal Presale to launch with a desired amount of liquidity!

✅Allocate a percentage of the newly minted token to a Growth fund for future developments (held by the team)!

✅Lock the liquidity for X amount of time (optional but required for DEV % or Growth fund tax per transaction)

✅Set a desired Asset-Backing tax percentage for every buy/sell (a tax amount that is sent to a separate liquidity pool that only goes up, regardless of market movement, that can be exchanged by “burning” your token to the dead address)!

✅Use our SmartLend feature, allowing users to take an interest free loan for 30 days against the value of their token in asset-backing amount!

✅Create your own Staking pool with desired reward percentages!

✅Liquidity lock (any time-frame)!

Bell|Gate.io, [16 Sep 2022 at 10:45:27]:

✅SmartDeFi 2.0 token sẽ có thể được giao dịch trên bất kỳ Sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nào và có thể được ghép cặp với BẤT KỲ TOKEN nào trên thị trường (ví dụ: ETH, BNB, WBTC, USDC, USDT, BUSD, v.v.)

🎉SmartDeFi 2.0 khởi chay, bạn sẽ có thể: 🎉

✅Chọn mã thông báo là Reflective (RFI) hay non-reflective (gửi mã thông báo một cách thụ động đến ví của chủ sở hữu bằng mua / bán / chuyển)!

✅Mint (tạo) mã thông báo!

✅Host an internal Presale ra mắt với số lượng thanh khoản mong muốn!

✅ Phân bổ phần trăm mã thông báo mới được đúc vào quỹ Tăng trưởng để phát triển trong tương lai (do nhóm nắm giữ)!

✅Khóa thanh khoản trong khoảng thời gian X (tùy chọn nhưng bắt buộc đối với% DEV hoặc thuế quỹ tăng trưởng trên mỗi giao dịch)

✅Đặt tỷ lệ phần trăm thuế Tài sản-Dự phòng mong muốn cho mỗi lần mua / bán (số tiền thuế được gửi đến một nhóm thanh khoản riêng biệt chỉ tăng lên, bất kể chuyển động của thị trường, có thể được trao đổi bằng cách “đốt” mã thông báo của bạn đến dead address)!

✅Sử dụng tính năng SmartLend của chúng tôi, cho phép người dùng vay không lãi suất trong 30 ngày so với giá trị mã thông báo của họ bằng số tiền hỗ trợ tài sản!

✅Tạo Staking pool của riêng bạn với phần trăm phần thưởng mong muốn!

✅Khóa thanh khoản (bất kỳ khung thời gian nào)!

Very cool😍

Thank you! RTRcrypto

Now we will go to part 2, Live-questions (Vietnamese first then English)

Bây giờ chúng ta hãy đến với phần 2 của AMA, Live-questions

I’ll open the chat for 2 minutes to gather questions.
Cuộc trò chuyện sẽ được mở trong 2 phút để thu thập câu hỏi.

Bell|Gate.io,

Thanks for the questions from the community.
Cảm ơn những câu hỏi từ cộng đồng.

Now let’s give our dear guest @RTRcrypto some time to go through them.
Bây giờ, hãy dành cho vị khách @RTRcrypto một chút thời gian để xem qua chúng.

Q1 fom telegram user @etclawson
Các bạn có cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy những tiến bộ và thành tích của mình cho đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại ngày các bạn bắt đầu dự án này không?

Answer:

Chúng tôi đã đạt được một số thành tựu, từ việc xây dựng các công nghệ tiên tiến, giành được giải thưởng Công nghệ DeFi tốt nhất tại Dubai Crypto Expo vào tháng 3 năm 2022 và tạo ra một trong những cộng đồng tiền điện tử mạnh nhất và trung thành nhất trong không gian!

Trong tương lai sẽ có một số công nghệ đổi mới ra đời, chúng ta đang thảo luận rất nhiều ở đây ngày hôm nay nhưng có những công nghệ khác sẽ đến, cả được liệt kê và không được liệt kê trong lộ trình!

We have made a number of achievements, from building innovative technologies, winning the Best DeFi Technology award at the Dubai Crypto Expo in March 2022, and creating one of the strongest and most loyal cryptocurrency communities in the space!

Moving forward there will be a number of innovative technologies that come forward, we have discussed a lot here today but there are other technologies that will come, both listed and not listed on roadmap!

Q2
Bạn có thể giải thích cách phân phối Tokenomics của bạn không? Có bao nhiêu mã thông báo sẽ được đúc và bao nhiêu mã thông báo sẽ bị khóa bởi nhóm?

Có một số cách mà chúng tôi đang thực hiện để đưa những người sở hữu tiền điện tử không phải bản địa vào hệ sinh thái của chúng tôi và nó bắt đầu với giáo dục.

Chúng tôi đã xây dựng một Gitbook tuyệt vời cho hệ sinh thái của mình, nó hướng dẫn bạn từng bước thông qua việc tạo ví và mua tiền điện tử (bao gồm cả FEG).

Chúng tôi đang làm việc với Fiat on-ramps để cho phép dễ dàng tiếp cận dự án.

FEG đã tham gia một Nhóm huyền thoại tiền điện tử lớn để đưa các loại tiền điện tử đáng tin cậy nhất trong DeFi vào một nơi và sử dụng các nguồn lực và khả năng tiếp xúc lẫn nhau để phát triển.

Chúng tôi đang điều chỉnh các sản phẩm mà chúng tôi xây dựng cho phù hợp với người dùng, kết hợp với phản hồi mà chúng tôi nhận được trong 2 năm qua trong khi xây dựng các nền tảng để giao dịch.

Chúng tôi tổ chức cuộc trò chuyện thoại 24 giờ trong FEGchat TG để người dùng đến và đặt câu hỏi về dự án hoặc đơn giản là về tiền điện tử và cách tham gia vào thị trường này.

Dự án của chúng tôi có khoảng 45 cuộc trò chuyện toàn cầu với quản trị viên / mod điều hành các kênh này để hướng dẫn những người khác trên khắp thế giới về dự án của chúng tôi.

Đây là một vài ví dụ trong đầu tôi, câu hỏi tuyệt vời!

There are a number of ways we are working on bringing non-native cryptocurrency holders into our ecosystem and it begins with education.

We have built an amazing Gitbook for our ecosystem, it walks you step-by-step through wallet creation and purchasing of cryptocurrency (including FEG).

We are working with Fiat on-ramps to allow the ease of access to the project.

FEG has joined a large Cryptocurrency Legends Group that takes the most trusted cryptocurrencies in DeFi into one place and utilizes mutual resources and exposure for growth.

We are tailoring the products that we build to the user, incorporating feedback that we’ve received over the last 2 years while building platforms for trading.

We run a 24 hour voice chat in the FEGchat TG for users to come and ask questions about the project or simply about cryptocurrency and how to get into this market.

Our project has roughly 45 global chats with admins/mods that run these channels to educate others around the world about our project.

Here are a few examples off the top of my head, great question!

Q3
Bạn có thể giải thích cách phân phối Tokenomics của bạn không? Có bao nhiêu mã thông báo sẽ được đúc và bao nhiêu mã thông báo sẽ bị khóa bởi nhóm

Can you explain how is your Tokenomics Distribution? How many tokens Will be minted ? And How many tokens Will be locked by the team? @RTRcrypto

Q4
Hi @RTRcrypto Where i can get all the latest news about ? Do you have Twitter/Telegram/Discord community? If yes can you share the link here because there is a lot of fake telegram/twitter groups?

RTRcrypto,

You can go to FEGtoken.com and all of our social links are at the bottom of the website

How To Buy FEG Token
https://docs.fegtoken.com/how-to-buy-feg-token

Q5 fom telegram user @daclochms

Nhiều dự án gặp sự cố với UI/UX và điều này làm turns off người dùng mới. Bạn dự định cải thiện tương tác với người dùng mới và với người dùng bên ngoài không gian tiền điện tử như thế nào?

Answer:

Chúng tôi đã lấy ý kiến ​​phản hồi từ cộng đồng của mình trên tất cả các nền tảng của chúng tôi trong quá khứ và chúng tôi tiếp tục làm như vậy khi tiến về phía trước.

Trước khi phát hành bất kỳ dự án nào, dự án đó sẽ trải qua quá trình kiểm tra nội bộ giữa các DEV, chúng tôi mở kiểm tra cho quản trị viên/người kiểm duyệt và cho phép phản hồi trong các nhóm này.

Chúng tôi có các nhà thiết kế chuyên nghiệp trong nhóm hỗ trợ việc tạo ra các Giao diện người dùng, cùng với kỹ năng kiểm tra của đội chúng tôi, chúng tôi luôn tạo ra một sản phẩm không chỉ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ mà còn đơn giản để sử dụng.

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng một cách trực quan, mặc dù chúng tôi sản xuất video hướng dẫn cho tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái của chúng tôi.
Many projects have problems with UI / UX and this one turns off new users. How do you plan to improve the interaction with new users and with users outside the crypto space? @RTRcrypto

We have taken the feedback from our community on all of our platforms in the past and we continue to do so as we move forward.

Prior to the release of any project it undergoes internal testing between the DEV’s, we open testing to the admins/moderators and allow for feedback in these groups as well.

We have professional designers on the team that assist in the creation of the User Interfaces, coupled with the testing skills of our team we always produce a product that is not only aesthetically appealing but simple to use.

It is our goal to build products that anyone can use intuitively, although we do produce how-to videos for all aspects of our ecosystem.

Q6 fom telegram user @ShellaNallAD

Xin chào @RTRcrypto Tôi có thể nhận được tất cả tin tức mới nhất về dự án ở đâu? Bạn có cộng đồng Twitter/Telegram/Discord không? Nếu có, bạn có thể chia sẻ liên kết ở đây vì có rất nhiều nhóm telegram / twitter giả mạo không?

Answer:

Bạn có thể truy cập FEGtoken.com (https://fegtoken.com) và tất cả các liên kết xã hội của chúng tôi đều nằm ở cuối trang web

Bell|Gate.io, [16 Sep 2022 at 11:15:05]:

…Gần 80% nhà đầu tư chỉ tập trung vào giá token trong ngắn hạn thay vì tìm hiểu giá trị thực của dự án. Bạn có thể cho chúng tôi biết động lực và lợi ích để các nhà đầu tư nắm giữ token của bạn lâu dài không?

Answer:

Có nhiều không gian đầu tư chỉ tập trung vào ngắn hạn, FEG là một dự án dài hạn có thể được sử dụng cho cả tiềm năng thu lợi ngắn hạn và dài hạn.

Chiến lược của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, giữ tính linh hoạt trong cả hợp đồng mã thông báo để thích ứng với những thay đổi trong tương lai trong không gian cũng như nền tảng của chúng tôi để không bao giờ bị tụt lại phía sau.

Tất cả những gì chúng tôi xây dựng đều xoay quanh mã thông báo FEG, với nhiều luồng thu nhập thụ động từ nhiều chuỗi khối sau khi tất cả hoạt động.

Như đã đề cập trước đây, các khoản phí trong toàn bộ hệ sinh thái sẽ cung cấp cho các nhóm đặt cược FEG trên cả chuỗi ETH và BSC cho những người nắm giữ cổ phần.

Okay Thank @RTRcrypto ! Perfect and full answers ☺️

Cảm ơn bạn! Câu trả lời hoàn hảo và đầy đủ ☺️

Allright, AMA with FEG Token has ended.

AMA với FEG Token đã kết thúc

Again, don’t forget to join the FEG Token community for further assistance. Thanks everyone.

Một lần nữa, đừng quên tham gia cộng đồng FEG Token để được hỗ trợ thêm. Cảm ơn tất cả mọi người.

Website: https://fegtoken.com

Twitter: https://twitter.com/FEGtoken

--

--